Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Vrcholové středisko mládeže Beskydské šachové školy

 

Co je Vrcholové středisko mládeže (VSM)

při Beskydské šachové škole z. s. (BŠŠ)?

 

Základním cílem stávajícího vedení BŠŠ je seznámení co největšího počtu dětí od předškolního věku až po věk juniorský se šachovou hrou, která má významný pedagogický vliv na rozvoj pozitivních vlastností dítěte jako je schopnost logického a abstraktního myšlení, sebeovládání, samostatné rozhodování v omezeném čase, schopnosti se soustředit a řadu dalších. V neposlední řadě je zájmovou činností, která dítě vede k ušlechtilému způsobu využití volného času.

Mimo tuto obecně prospěšnou činnost v oblasti formování osobnosti dítěte jsou šachy i sportovním odvětvím, kde ať již v soutěžích jednotlivců nebo i v soutěžích družstev se opět formují další pozitivní vlastnosti jako zodpovědnost, sebevědomí, soutěživost, a další.

Již více než 20 let je BŠŠ bezkonkurenčně nejlepším mládežnickým šachovým střediskem v naší republice a to samozřejmě vedení BŠŠ zavazuje i k tomu, aby stále zdokonalovala své metody práce a mimo základní cíl (zpřístupňování šachové hry široké mládežnické veřejnosti), rozvíjela i aktivity vedoucí k vyšším sportovně výkonnostním metám.

Za tím účelem bylo při BŠŠ vytvořeno Vrcholové středisko mládeže, které má hlavní cíl využitím profesionálních tréninkových metod vychovat špičkové šachisty minimálně na úrovni špiček ČR příslušných věkových kategorií.

 

Definování talentů kategorie A a B pro období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

Obecné rozdělení talentů na kategorie A a B vychází z docilovaných sportovních výsledků za uplynulé období, když talent A by měl odpovídat úrovni medailisty ze soutěží jednotlivců na úrovni ČR a talent B by měl naplňovat kritéria označení nadprůměrného hráče ČR v příslušné věkové kategorii.

 

Podmínky pro zařazení do dvou cíleně podporovaných skupin talentů (kategorie A a B):

1)  VSM je určeno pro talenty, kteří se ve stanoveném období mohou usilovat o start a dobré umístění v MČR mládeže jednotlivců, v kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let – pro sezónu 2016/2017 to jsou talenti ročníků narození 2001 až 2008 (přepočteného měsíčního věku v srpnu 2065 od 81 až do 187 měsíců).

2)   Kategorie A - hráč(ka) získal(a) na MČR do 8, 10, 12, 14 a 16 let medaili, Kategorie B – hráč(ka) se umístil(a) do 6. místa (včetně) na MČR do 10, 12, 14, 16 let. (pro talentované hráče narozené 2000 a starší budou vytvářeny zvláštní individuální podmínky, proto se jich již Směrnice ani tato příloha netýká).

3)  V rámci BŠŠ jsou, u příležitosti vydávání LOK ČR (leden, květen, září), hodnoceny výkonnosti mládeže podle výkonnostní křivek ELO odpovídajících medailistům ČR v návaznosti na stáří dítěte uvedené v měsících.

4)  K těmto datům 5. 1., 5. 5. a 5. 9. se do systému posuzování talenta vždy započte nejvyšší hodnota osobního koeficientu hráče z FRL (FIDE) nebo ELO ČR nebo Rapid ELO do výkonnosti 1500 nebo oddílového ELO do výkonnosti 1350 a podle věku dítěte v měsících se vypočte jeho odchylka od limitu talenta A.

5)   U chlapců s průměrným osobním koeficientem do 1500 dle bodu 4 a 7 platí: pro výpočet min. ELO A = X x 8,33 + 600 (kde X je věk dítěte v měsících)

6)  U dívek s průměrným osobním koeficientem do 1500 dle bodu 4 a 7 platí: pro výpočet min. ELO A = X x 7,50 + 660

7)   V každém z uvedených termínů se vypočte odchylka nejvyššího aktuálního osobního koeficientu, přičemž poslední k 5. 9. se započte 2x a součet odchylek dělený 4 (progresívní průměr) dává kritérium pro talenty: splnění min. ELO A zařazuje hráče do Kategorie A. Pokud vypočtený „progresívní průměr“ se vejde do intervalu mínus 100 ELO bodů, pak se jedná o talenta Kategorie B.

8)   U chlapců s průměrným osobním koeficientem 1500 a vyšším dle bodu 4 a 10 platí: pro výpočet min. ELO A = X x 8,78 + 600 (kde X je věk dítěte v měsících)

9)   U dívek s průměrným osobním koeficientem 1500 a vyšším dle bodu 4 a 10 platí: pro výpočet min. ELO A = X x 7,96 + 660

10)  V každém z uvedených termínů se vypočte odchylka nejvyššího aktuálního osobního koeficientu, a součet odchylek dělený 3 dává kritérium pro talenty: splnění min. ELO A zařazuje hráče do Kategorie A. Pokud vypočtený průměr se vejde do intervalu mínus 100 ELO bodů, pak se jedná o talenta Kategorie B.

11)  Trenérská rada může s příslušným zdůvodněním navrhnout Radě BŠŠ i v průběhu roku „podmínečné“ zařazení talenta do VSM, které v případě schválení trvá spolu s ostatními talenty do nejbližšího data 30. 9., kdy budou následně listiny talentů aktualizovány.

12)  Rozsah zvýhodňujících podmínek talentů BŠŠ kategorií A a B je definován v Dohodě o začlenění talenta do VSM a dále podmíněn plněním dohodnutých ustanovení z Ročního osobního tréninkového plánu talenta.

13)  Finanční podpora pro období platnosti této přílohy směrnice se odvíjí od hráčské úrovně (spočteného „průměrného ELO“ a bude následovná:

 

Do banky BŠŠ na konto talenta

 

Talenti kateg. A

Talenti kateg. B

ELO

Kč/měs.

Kč/rok

Kč/měs.

Kč/rok

do 1500

250

3000

100

1200

do 1750

300

3600

130

1560

do 1900

350

4200

160

1920

nad 1900

400

4800

200

2400

Podmínkou je plnění úkolů z osobního ročního tréninkového plánu talenta. V případě poklesu plnění závazků z osobního ročního tréninkového plánu bude po projednání situace se zákonným zástupcem talenta a následným rozhodnutím Rady BŠŠ finanční podpora pozastavena. Jednou pozastavené platby se již nedoplácejí – při novém plném plnění tréninkového plánu mohou být obnoveny.

 

Příspěvek smluvnímu trenérovi na osobní tréninky

 

Talenti kateg. A

Talenti kateg. B

ELO

Kč/měs.

Kč/rok

Kč/měs.

Kč/rok

do 1500

až 200

až 2400

až 100

až 1200

do 1750

až 300

až 3600

až 150

až 1800

do 1900

až 400

až 4800

až 200

až 2400

nad 1900

až 500

až 6000

až 250

až 3000

Příspěvek lze čerpat jen v případě zajištění tréninků smluvním trenérem BŠŠ a to na hodiny garantované smlouvou s Beskydskou šachovou školou.

Vyplácení finančních podpor není právně nárokovatelné.

 

Definování talentů – kandidátů VSM - pro období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

               

Podmínky pro zařazení dítěte do skupiny kandidátů VSM při BŠŠ :

14)  Skupina kandidátů VSM je určena pro nejmenší talenty, kteří ve stanoveném období mohou usilovat o start a dobré umístění na MČR mládeže jednotlivců v kategorii do 8 let – pro sezónu 16/17 to jsou děti narozené 2009 a mladší (v srpnu 2016 přepočtený měsíční věk 80 měsíců a méně).

15)  V rámci BŠŠ jsou u příležitosti vydávání LOK ČR (leden, květen, září) hodnoceny výkonnosti mládeže podle výkonnostní křivek ELO odpovídajících medailistům ČR v návaznosti na stáří dítěte uvedené v měsících.

16)  K těmto datům 5. 1., 5. 5. a 5. 9. se do systému posuzování talenta vždy započte nejvyšší hodnota osobního koeficientu hráče z FRL (FIDE) nebo ELO ČR nebo Rapid ELO do výkonnosti 1500 nebo oddílového ELO do výkonnosti 1350 a podle věku dítěte v měsících se vypočte jeho odchylka od limitu talenta A.

17)   U chlapců platí pro výpočet min. ELO A = X x 8,33 + 600 (kde X je věk dítěte v měsících)

18)   U dívek obdobný vzorec min. ELO A = X x 7,50 + 660

19)   V každém z uvedených termínů se vypočte odchylka nejvyššího aktuálního osobního koeficientu, přičemž poslední k 5. 9. se započte 2x a součet odchylek dělený 4 (progresívní průměr) dává kritérium pro posouzení výkonnostní úrovně talenta. Pokud takto vypočtená odchylka není horší nežli mínus 200 bodů, dítě plní výkonnostní kritérium pro zařazení do skupiny kandidátů VSM.

20)  Rozsah zvýhodňujících podmínek kandidátů pro zařazení do VSM je definován v Dohodě o začlenění dítěte do skupiny kandidátů VSM a dále podmíněn plněním Dohodou ujednaných ustanovení.

21)   Finanční podpora pro období platnosti této přílohy směrnice bude poskytovaná do „banky BŠŠ“ na konto dítěte ve výši 100 Kč měsíčně, přičemž podmínkou dotace je plnění dojednaných ustanovení v Dohodě ad 7).

 

Schváleno Radou BŠŠ, 15. 6. 2016