Nejúspěšnější šachová škola v ČR

Vrcholové středisko mládeže Beskydské šachové školy

 

Co je Vrcholové středisko mládeže (VSM)

při Beskydské šachové škole z. s. (BŠŠ)?

 

Základním cílem stávajícího vedení BŠŠ je seznámení co největšího počtu dětí od předškolního věku až po věk juniorský se šachovou hrou, která má významný pedagogický vliv na rozvoj pozitivních vlastností dítěte jako je schopnost logického a abstraktního myšlení, sebeovládání, samostatné rozhodování v omezeném čase, schopnosti se soustředit a řadu dalších. V neposlední řadě je zájmovou činností, která dítě vede k ušlechtilému způsobu využití volného času.

Mimo tuto obecně prospěšnou činnost v oblasti formování osobnosti dítěte jsou šachy i sportovním odvětvím, kde ať již v soutěžích jednotlivců nebo i v soutěžích družstev se opět formují další pozitivní vlastnosti jako zodpovědnost, sebevědomí, soutěživost, a další.

Již více než 20 let je BŠŠ bezkonkurenčně nejlepším mládežnickým šachovým střediskem v naší republice a to samozřejmě vedení BŠŠ zavazuje i k tomu, aby stále zdokonalovala své metody práce a mimo základní cíl (zpřístupňování šachové hry široké mládežnické veřejnosti), rozvíjela i aktivity vedoucí k vyšším sportovně výkonnostním metám.

Za tím účelem bylo při BŠŠ vytvořeno Vrcholové středisko mládeže, které má hlavní cíl využitím profesionálních tréninkových metod vychovat špičkové šachisty minimálně na úrovni špiček ČR příslušných věkových kategorií.

 

Definování talentů pro období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

Obecné rozdělení talentů vychází z docilovaných sportovních výsledků za uplynulé období. Talent s nárokem na podporu 1. stupně by měl odpovídat úrovni medailisty ze soutěží jednotlivců na úrovni ČR. Talent s nárokem na 2. stupně by měl naplňovat kritéria označení nadprůměrného hráče ČR v příslušné věkové kategorii.

 

Podmínky pro zařazení do dvou cíleně podporovaných skupin talentů (s příspěvkem 1. a 2. stupně):

1)  VSM je určeno pro talenty, kteří se ve stanoveném období mohou usilovat o start a dobré umístění v MČR mládeže jednotlivců, v kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let – pro výše uvedené období to jsou talenti ročníků narození 2005 až 2012 (přepočteného měsíčního věku v srpnu 2020 od 93 až do 188 měsíců).

2)   Talent s příspěvkem 1. stupně:

  • Hráč(ka), který(á) získal(a) na MČR do 8, 10, 12, 14 a 16 let medaili.
    • Hráč umístěný do 3. místa (včetně) nebo hráčka na 1. místě ELO listiny ČR  (FIDE nebo          LOK) k 1. 10. 2020 v kategorii do 8, 10, 12, 14 a 16 let.

       3)  Talent s příspěvkem 2. stupně:

  • Hráč(ka) který(á) se umístil(a) do 6. místa (včetně) na MČR do 10, 12, 14, 16 let.
  • hráč umístěný do 10. místa (včetně) nebo hráčka umístěná do 5. místa (včetně) ELO listiny      ČR  (FIDE nebo LOK) k 1. 10. 2020 v kategorii do 8, 10, 12, 14 a 16 let.

4)  V rámci BŠŠ je, u příležitosti vydávání LOK ČR, hodnocena výkonnost mládeže podle výkonnostních křivek ELO odpovídajících medailistům ČR v návaznosti na stáří dítěte uvedené v měsících.

5)  K těmto datům 1. 2., 1. 6. a 1. 10. se do systému posuzování talenta vždy započte nejvyšší hodnota osobního koeficientu hráče z FRL (FIDE) nebo ELO ČR nebo Rapid ELO do výkonnosti 1500 nebo oddílového ELO do výkonnosti 1350 a podle věku dítěte v měsících se vypočte jeho odchylka od limitu talenta A.

6)   U chlapců s průměrným osobním koeficientem do 1500 dle bodu 4 a 7 platí: pro výpočet min. ELO A = X x 8,33 + 600 (kde X je věk dítěte v měsících)

7)  U dívek s průměrným osobním koeficientem do 1500 dle bodu 4 a 7 platí: pro výpočet min. ELO A = X x 7,50 + 660

8)   V každém z uvedených termínů se vypočte odchylka nejvyššího aktuálního osobního koeficientu, přičemž poslední k 1. 10. se započte 2x a součet odchylek dělený 4 (progresívní průměr) dává kritérium pro talenty: splnění min. ELO A zařazuje hráče mezi talenty s příspěvkem 1. stupně. Pokud vypočtený „progresívní průměr“ se vejde do intervalu mínus 100 ELO bodů, pak se jedná o talenta s příspěvkem 2. stupně.

9)   U chlapců s průměrným osobním koeficientem 1500 a vyšším dle bodu 4 a 10 platí: pro výpočet min. ELO A = X x 8,78 + 600 (kde X je věk dítěte v měsících)

10)   U dívek s průměrným osobním koeficientem 1500 a vyšším dle bodu 4 a 10 platí: pro výpočet min. ELO A = X x 7,96 + 660

11)  V každém z uvedených termínů se vypočte odchylka nejvyššího aktuálního osobního koeficientu, a součet odchylek dělený 3 dává kritérium pro talenty: splnění min. ELO A zařazuje hráče s příspěvkem 1. stupně. Pokud vypočtený průměr se vejde do intervalu mínus 100 ELO bodů, pak se jedná o talenta s příspěvkem 2. stupně.

12)  Trenérská rada může s příslušným zdůvodněním navrhnout Radě BŠŠ i v průběhu roku „podmínečné“ zařazení talenta do VSM, které v případě schválení trvá spolu s ostatními talenty do nejbližšího data 30. 9., kdy budou následně listiny talentů aktualizovány.

13)  Rozsah zvýhodňujících podmínek talentů BŠŠ s podporou 1. a 2. stupně je definován v Dohodě o začlenění talenta do VSM a dále podmíněn plněním dohodnutých ustanovení z Ročního osobního tréninkového plánu talenta.

14)  Finanční podpora pro období platnosti této přílohy směrnice se odvíjí od hráčské úrovně (spočteného „průměrného ELO“ a bude následovná:

 

Do banky BŠŠ na konto talenta

 

1. stupeň

2. stupeň

ELO

Kč/měs.

Kč/rok

Kč/měs.

Kč/rok

do 1500

250

3000

100

1200

do 1750

300

3600

130

1560

do 1900

350

4200

160

1920

nad 1900

400

4800

200

2400

Podmínkou je plnění úkolů z osobního ročního tréninkového plánu talenta. V případě neplnění těchto podmínek nebo poklesu plnění závazků z osobního ročního tréninkového plánu bude podpora odebrána. Jednou odebrané platby se již nedoplácejí.

 

Sleva na osobní tréninky

 

1. stupeň

2. stupeň

ELO

Kč/měs.

Kč/rok

Kč/měs.

Kč/rok

do 1500

až 540

až 6480

až 380

až 4560

do 1750

až 660

až 7920

až 440

až 5280

do 1900

až 680

až 8160

až 460

až 5520

nad 1900

až 800

až 9600

až 580

až 6960

Příspěvek lze čerpat jen v případě zajištění tréninků smluvním trenérem BŠŠ a to na hodiny garantované smlouvou s Beskydskou šachovou školou.

Vyplácení finančních podpor není právně nárokovatelné.

 

Definování talentů – kandidátů VSM - pro období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

               

Podmínky pro zařazení dítěte do skupiny kandidátů VSM při BŠŠ :

1)  Skupina kandidátů VSM je určena pro nejmenší talenty, kteří ve stanoveném období mohou usilovat o start a dobré umístění na MČR mládeže jednotlivců v kategorii do 8 let – pro výše uvedené období to jsou děti narozené 2013 a mladší (v srpnu 2020 přepočtený měsíční věk 92 měsíců a méně). 

2)  V rámci BŠŠ jsou u příležitosti vydávání LOK ČR hodnoceny výkonnosti mládeže podle výkonnostní křivek ELO odpovídajících medailistům ČR v návaznosti na stáří dítěte uvedené v měsících.

3)  K těmto datům 1. 2., 1. 6. a 1. 10. se do systému posuzování talenta vždy započte nejvyšší hodnota osobního koeficientu hráče z FRL (FIDE) nebo ELO ČR nebo Rapid ELO do výkonnosti 1500 nebo oddílového ELO do výkonnosti 1350 a podle věku dítěte v měsících se vypočte jeho odchylka od limitu talenta A.

4)   U chlapců platí pro výpočet min. ELO A = X x 8,33 + 600 (kde X je věk dítěte v měsících)

5)   U dívek obdobný vzorec min. ELO A = X x 7,50 + 660

6)  V každém z uvedených termínů se vypočte odchylka nejvyššího aktuálního osobního koeficientu, přičemž poslední k 1. 10. se započte 2x a součet odchylek dělený 4 (progresívní průměr) dává kritérium pro posouzení výkonnostní úrovně talenta. Pokud takto vypočtená odchylka není horší nežli mínus 200 bodů, dítě plní výkonnostní kritérium pro zařazení do skupiny kandidátů VSM. 

7)  Rozsah zvýhodňujících podmínek kandidátů pro zařazení do VSM je definován v Dohodě o začlenění dítěte do skupiny kandidátů VSM a dále podmíněn plněním Dohodou ujednaných ustanovení.

8)  Finanční podpora pro období platnosti této přílohy směrnice bude poskytovaná do „banky BŠŠ“ na konto dítěte ve výši 100 Kč měsíčně, přičemž podmínkou dotace je plnění dojednaných ustanovení v Dohodě ad 7).

 

Schváleno Radou BŠŠ, 15. 7. 2020